Sprawozdanie ze spotkania zespołu klasowego

Pobierz

Ocena stopnia realizacji zadania.. cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Plan prezentacji.. Pobierz plikSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI UCZĄCYCH DANY ODDZIAŁ.. Klasa III liczy 10 uczniów.. 2.Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie zgodności z podstawą programową; 3.Omówienie wybranych podręczników;Załącznik 12 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DOTYCZĄCEGO OPRACOWANIA IPET W dniu ………………………….……….. odbyło się spotkanie zespołu .Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011Tworzenie dokumentacji.. Pobierz plik Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. 3 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego)Realizowany program sprzyjał integracji zespołu klasowego, przyczynił się do organizowania ciekawych i atrakcyjnych spotkań dla uczniów, zachęcił rodziców do stałej współpracy ze szkołą.. - podział zadań w zespole.. Na spotkaniach w związku z pojawiającymi się problemami zostały podejmowane konkretne działania, których celem było .Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .Sprawozdanie ze spotkania Zespołu Klasowego..

Sprawozdanie z pracy zespołu.

Pobierz plik Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. W spotkaniach regularnie uczestniczyły obie panie dyrektorki oraz wychowawcy poszczególnych klas.. Opracowanie IPET, oraz innej dokumentacji zgodnie z Procedurą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w SycowieNa koniec każdego semestru analiza i sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej klasy przekazywane dyrekcji szkoły.. Prace zespołu skoncentrowane były przede wszystkim na następujących zagadnieniach:Sprawozdania do pobrania uzasadnienie oceny niedostatecznej Pobierz plik uzasadnienie oceny nagannej z zachowania Pobierz plik Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VIII Pobierz plik Arkusz samooceny.. ( z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych dotyczących daty działań, współodpowiedzialnych, sposobu realizacji zadania, wyników .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. 2 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. Zwoływanie spotkań nauczycieli uczących w tej samej klasie w sprawie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, poinformowanie rodziców o terminie spotkania dwa razy w roku 15..

Data ...Spotkania zespołu 1.

zaplanowanie pomocy uczniom ze specyficznymi potrzebami.. Data wydania: 20.. - 06 - ….. Ponadto opracowałam ulotkę przedszkola / informacyjno- - reklamująca/, która została przy pomocy rodziców rozprowadzona w różnych miejscowościach gminy Rąbino oraz w sklepie na terenie Rąbina.SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE GIMNAZJUM W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół Humanistyczny po- dejmował działania w celu wypełnienia założeń zawartych w planie pracy.. Zadania statutowe.. Zadania statutowe Ocena stopnia realizacji zadania (z uwzględnieniem konkretnych planowanych form realizacji oraz danych dotyczących daty działań, współodpowiedzialnych, sposobu realizacji zadania, wyników działań,9.. •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru) •Akcje z udziałem dzieci i .Nov 24, 2021Delegatura w Siedlcach • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j.. IX, X, XI 2008 r. oraz I, IV 2009 r. notatki ze spotkań nauczycieli zespołu klasowego, podczas których szczegółowo omawiane były problemy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze poszczególnych uczniów.Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział P-3 klasa: rok szkolny: okres: Lp..

- ustalenie harmonogramu spotkań zespołu.

1b (Ocena dzialalności świelicy) Dok.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 2019sporządziłam sprawozdanie z działalności zespołu, które zostało przedstawione na Radzie Pedagogicznej za I- semestr.. Spotkanie w dniu 16.05.2013 r.Sprawozdanie z Pracy Zespołu Wychowawców w roku szkolnego 2009 / 2010 Spotkania zespołu wychowawców odbywały się raz w miesiącu, przewodniczyła im pedagog szkolny.. Celem głównym spotkań było rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Spotkanie w dniu 12.03.2013 r.-zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną wydawnictw: WSiP, Nowa Era, Juka; Prezentacje ofert przygotowane zostały przez przedstawicieli w/w wydawnictw.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Wychowawca ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1a (Ocena działalności biblioteki szkolnej) Dok..

Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.

Mariola Matuszewska.. Organizowałam i koordynowałam całą pracą zespołu, wyznaczałam terminy spotkań, opracowywałam plan pracy zespołu, rozpoznawałam potrzeby wychowanków w zakresie zakwalifikowania ich na zajęcia specjalistyczne, sporządzałam sprawozdania z .Sprawozdanie z zebrania zespołu nauczycieli dotyczące ewaluacji wewnątrzszkolnej SOSW w Wągrowcu za I semestr roku szkolnego 2013/2014 W dniu 23 stycznia 2014 r. odbyło się zebranie zespołu nauczycieli w sprawie ewaluacji wewnątrzszkolnej dotyczącej współpracy szkoły z rodzicami.Podpisy osób uczestniczących w zebraniu Zespołu: Title: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU Author: Asus Last modified by: Rysiek jach Created Date: 2/12/2018 12:53:00 PM Company: trans Other titles: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU .Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty.. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018.. przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o .4 days agoSprawozdanie z pracy zespołu humanistycznego w roku szkolnym 14 sprawozdanie XII 2007, Milaniuk, Sławomir Milaniuk sprawozdanie XII 2007, sekcja tenisa 2008, Informacja dotycząca działalności sekcji tenisa stołowego sprawozdanie XII 2007, Awans smyk, Wojciech Smyk Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu klasowegoPrzez cały okres stażu pełniłam funkcję przewodniczącego zespołu klasowego.. Ich zaangażowanie w pracę i pomoc nauczycielowi sprawiło, że czuli się potrzebni oraz współodpowiedzialni za przebieg działań dydaktyczno - wychowawczych.Sprawozdanie z pracy zespołu.. Wydanie nr 1.. Termin spotkania: grudzie ń 2016 r. Poruszane tematy: 1. śródroczna ewaluacja osi ągni ęć uczniów, 2. ewentualne modyfikacje programowe, 3. decyzje opieku ńcze, 4. prognozowanie wyników na koniec roku, 5. uzgodnienia z rodzicami uczniów.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r. - opracowanie wniosków wynikających z raportu po ewaluacji zewnętrznej; 2.. - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt