Wyznaczanie punktu pracy tranzystora bipolarnego

Pobierz

Jest to tranzystor średniej mocy (dopuszczalna moc UCE*IC ≤ 0.65W) o dopuszczalnym prądzie kolektora ICmax = 1A oraz o dopuszczalnym napięciu kolektor-emiter UCEmax = 60V i granicznej częstotliwościpracy50MHz.OBLICZANIE I USTALANIE PUNKTU PRACY materia³y pomocnicze do zajêæ EASY i USE/PROJ, wer.. Charakterystyki te mają.. Próbuję wyprowadzic równania ale rozpływ pršdu w gałęzi dzielnika i bazy po zsumowaniu się różniš.Działanie tranzystora w układzie elektronicznym najlepiej opisać przyjmując, że pracuje on w układzie czwórnika (rys. ), w którym zdefiniowano wejście i wyjście.. Taki układ jest liniowy iWięcej informacji będzie potrzebne w dalszej części kursu gdzie precyzyjne wyznaczenie punktu pracy będzie rzutowało na efekt końcowy działania całego układu.. Możan go wyliczyć z wartości elementów polaryzujacych tranzystor .4. ; Stan nasycenia, w którym prąd bazy jest na tyle duży, że obwód kolektora nie jest w stanie dostarczyć prądu β razy większego.. Nie podłączaj generatora do wejścia układu.. Dane katalogowe uŜytego tranzystora, typ BD909/911 (npn) produkcji STMicroelectronicsPrzygotowanie układu i ustawienia wstępne: - Zmontuj układ do wyznaczania konduktancji wyjściowej tranzystora bipolarnego według rysunku 2.. Punkt pracy tranzystor (we wzmacniaczu) to napięcia na końcówkach tranzystora i prady płynące przez tranzystor gdzy napięcie wejściowe jest równe zero..

Zaczniemy od tranzystora NPN - BC548B.

Schemat układu.. tranzystora bipolarnego i porównać go z punktem pracy IB=IB1 otrzymanym w punkcie czwartym pomiarów.. Zestawi uk sad pomiarowy przedstawiony na Rysunek 2.. W punkcie P1 tranzystor znajduje się w obszarze odcięcia i oba złącza są spolaryzowane w kierunku wstecznym.Badanie tranzystora bipolarnego Strona 2 z 5 a) Obliczanie wartości rezystora w obwodzie kolektora Ustalenie punktu pracy tranzystora: U CE =U Rc Z II prawa Kirchhoffa: U CE +U Rc-E C =0 U Rc +U Rc-E C =0 2 U Rc =E C 2 E U C Rc Z prawa Ohma: U Rc =I C R C C Rc C I U R b) Obliczanie wartości rezystora w obwodzie bazy Z własności tranzystora: I C =h 21E I B 21E C B h I IFeb 25, 20221.. - Za pomocą źródła +VPS ustaw takie napięcie, aby prąd kolektora był równy 25 mA (ten sam punkt pracy tranzystora jak poprzednio).bazy, punkt pracy tranzystora przemieszcza się na po prostej obciążenia naniesionej na charakterystyki wyjściowe (rys.2.7b), przechodząc poprzez obszar aktywny od obszaru odcięcia do obszaru nasycenia i odwrotnie..

Zaznaczyć punkty pracy odpowiadające prądom bazy IB=IB1, IB=0.

Wojciech Wawrzyński - Podstawy Elektroniki - Tranzystor.. IB1, IB=1 IB1 oraz skomentować wpływ punktu pracy tranzystora na jego właściwości wzmacniające dla składowej zmiennej.. Zasada działania tranzystora bipolarnego opiera się na tym, .Wszędzie podawane sš wzory na obliczanie zmiennopršdowego punktu pracy rezystory dzielnika sš połšczone .. może ktos mi podać sposób obliczania stałopršdowego punktu pracy tranzystora bipolarnego w układzie OC (wtórnik emiterowy) z dzielnikiem napięcia na bazie , rezystor w emiterze ( typowy układ pracy ).Stosuje się różne modele tranzystorów,przy czym we wszystkich tych modelach małe zmiany odpowiednich prądów i napięć następują wokół wybranego punktu pracy tranzystora.. Oprócz tego prosta obciążenia doskonale ilustruje tzw. "punkt pracy" tranzystora i pomoże.. Schemat uk sadu pomiarowego do badania charakterystyk tranzystoramoże ktos mi podać sposób obliczania stałopršdowego punktu pracy tranzystora bipolarnego w układzie OC (wtórnik emiterowy) z dzielnikiem napięcia na bazie , rezystor w emiterze ( typowy układ pracy ).. Ten punkt jest w środku odinka AB na charakterystyce wyjściowej.. Wykonanie pomiarów 4.1.Schemat uk sadu pomiarowego Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych wyznacza si ' w uk sadzie pomiarowym, którego schemat przedstawiono na rysunku..

Wybór punktu pracy tranzystora zezwalający na pracę z maksymalną amplitudą.

Model hybrydowy - czwórnikowa reprezentacja tranzystora dla małych sygnałów (rys.2).. W ustalonym przez układ punkcie pracy mamy R3 >> rb'e, co pozwala przyjąć, że obwód bazy jest rozwarty dla składowej zmiennej.2.0.. Wobec tego muszę ekstrapolować zależność Ib(Ic)=a*Ic + b i z niej - dla punktu Uce=6V (a więc Ic=4mA) - odczytać .Punkt pracy tego wzmacniacza powinien wynosić: napięcie punktu pracy równe połowie napięcia zasilania, prąd zależy od obciążenia którego parametrów tu nie podajesz ( w tej sytuacji jest równy prądowi płynącemu przez baze tranzystora wyjściowego, no i tranzystory powinny być parowane).Ćwiczenie umożliwia pomiar i porównanie parametrów podstawowych konfiguracji pracy tranzystora bipolarnego.. Napięcie kolektor-emiter spada wtedy do niewielkiej wielkości.Punkt pracy tranzystora to jest coś takiego aby tranzystor wzmacniał możliwie dużą amplidudę bez zniekształceń.. 2.1.Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z poniższym schematem.. Wygląda on tak: .. Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w układzie WE (wspólnego emitera).. Tranzystor jest trójelektrodowym elementem elektronicznym, istnieje więc więcej niż jeden sposób podłączenia tranzystora, czyli zdefiniowania jego wejścia i wyjścia.Aby znaleźć optymalny punkt pracy dla wzmacniacza o wspólnym emiterze na rodzinie charakterystyk Uce=6V..

Od wyboru punktu pracy zależy w jakiej klasie pracuje wzmacniacz A, B, AB.

Przy mniejszej wartości Ic: Uce=8,74VWyznaczyć punkt pracy.. Podstawowe charakterystyki — 1) Charakterystyka wyjściowa .Podsumowanie.. a) iu równania impedancyjne: u 1 =z 11·i 1 +z 12·i 2 2= z 21 1+ z 22 2Wszystkie cztery rodziny charakterystyk przedstawiono na rys. 5.6.. Małosygnałowe schematy zastępcze typu Πi typu T tranzystora bipolarnego.która pozwala na wyznaczenie częstotliwości przenoszenia f T. Punkt pracy tranzystora - punkt na charakterystyce wyjściowej zdefiniowany przez napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy (np. dla konfiguracji OE to: U CE i I C).. Rysunek 2.. Nazywany jest punktem pracy, ponieważ warianty I do (prąd kolektora) i V CE (napięcie kolektora-emitera) ma miejsce wokół tego .WYZNACZANIE PUNKTU PRACY (ustalanie wejściowego prądu składowej stałej).. Zaznacza się go jeżeli I (kolektora) jest zero to wtedy U (kolektor emiter) jest maksymalne.Punkt pracy w tranzystorze.. Wprowadzenie Tranzystor bipolarny ma, a w³aœciwie miewa (przy spe³nieniu odpowiednich warunków), w³aœciwoœci wzmacniaj¹ce 1 .. Wyznaczanie statycznej charakterystyki wejściowej tranzystora UB = f(IB) dla UC = const.. p3 p6 p8 p10 p. Uce[V] 7 .W zależności od punktu pracy tranzystor może znajdować się w czterech stanach: Stan aktywny, w którym prąd kolektora jest β razy większy od prądu bazy.. W tym artykule poznałeś podstawowe parametry i zasadę działania tranzystora bipolarnego.Nie zagłębialiśmy się przy tym w kwantowe zagadnienia fizyki ciała stałego, warunkujące pracę półprzewodników na poziomie elektronów i dziur - zamiast tego skupiliśmy się na "widocznych" efektach tych zjawisk, które wykorzystujemy w codziennej praktyce projektowej.Działanie tranzystora będziemy badać na przykładzie tranzystora bipolarnego npn typu BC141.. Przy większej wartości Ic: Uce=3,89V.. Niestety, żadna ze zmierzonych charakterystyk nie przecina, ani nawet nie znajduje się w pobliżu tego punktu.. Dane katalogowe uŜytego tranzystora, typ BD909/911 (npn) produkcji STMicroelectronicsW układzie jak w instrukcji, zgodnie z definicją ustawiamy właściwy punkt pracy prądu bazy IB = const i doprowadzamy zmienne napięcie uce ( t ).. Zakres ćwiczenia 1.1 Pomiar charakterystyk statycznych bipolarnego tranzystora typu npn 1.2 Wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystora w funkcji punktu pracy 1.3 Wyznaczenie napięcia termicznego i prądu nasycenia złącza diodowego 2.. Tranzystor taki można przedstawić jako czwórnik i opisać za pomocą równań pokazanych na rys.1.. Definicja: Punkt, który uzyskuje się z wartości I do (prąd kolektora) lub V CE (napięcie kolektora-emitera) gdy brak sygnału dane wejściowe są znane jako punkt pracy lub punkt Q w tranzystorze.. Są to kolejno: A - układ wspólnego emitera (CE), B - układ wspólnego emitera z niebocznikowaną rezystancją w emiterze (CE-RE), C - układ wspólnego kolektora (CC), tzw. wtórnik emiterowy, D - układ wspólnej bazy (CB).Dla każdego tranzystora z układów A-D, punkty pracy należy wyznaczyć przy założeniu, że prąd stały bazy IB jest pomijalnie mały oraz, że napięcie baza-emiter VBE jest stałe i wynosi 0.7V B C E Cμ rπCπgmvπ vπ B C E Cμ Cπ re αie ie Rys. 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt