Plan rozwoju nauczyciela

Pobierz

2.Dyrektor może od razu zatwierdzić plan (ma na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) lub zwrócić nauczycielowi ze wskazaniem zmian, które powinien nanieść.. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:- Karta Nauczyciela- Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.. Wątpliwości budzi to w jakiej formie należy to zrobić - tabelarycznej czy opisowej.Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.. 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - w jakiej formie go sporządzić Każdy nauczyciel rozpoczynający staż na wyższy stopień awansu zawodowego musi opracować plan rozwoju zawodowego.. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. *Ustalenie zasad współpracy ze stażystą.. Plan powinien uwzględniać wymagania określone dla poszczególnych stopni awansu .Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.. *Pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPlan rozwoju to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

2 pkt.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa .. 3 pkt.. Dokumentacja z realizacji planu.. Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA - DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU § 8 ust.. Plan musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego zawarte w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. w każdym roku odbywania stażu - co najmniej 3 godziny w ciągu stażu Scenariusze.. Nauczyciel rozpoczynający staż na kolejny stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 9c ust.. Jakie zadania zaplanować, w jakiej formie je ująć, jaką przyjąć strukturę planu - to tylko .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela..

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2017 Sprawozdanie z realizacji stażu.. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.NAUCZYCIELI; § 8 ust.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 1Nauczyciela.. Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą.. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego opracowanie scenariusza zajęć, zaproszenie nauczycieli, przeprowadzenie zajęć.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak: zadania, realizowane cele, formy realizacji, termin, dowody realizacji..

Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Przeprowadzanie zajęć zgodnie z ustaleniami.. "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Lista obecności nauczycieli.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola Przed nauczycielem, który rozpoczyna staż na poszczególny stopień awansu zawodowego, stoi na początku niełatwe wyzwanie, jakim jest opracowanie dobrego projektu planu rozwoju zawodowego.. 4b 1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu..

OstródaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.

3 Karty Nauczyciela, zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego.. Ewaluacja zajęć - omówienie przebiegu i efektów zajęć.. Konsultacje z opiekunem stażu w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.- wdrażanie zaleceń statutu szkoły do pracy nauczyciela, - wdrażanie zaleceń MEN w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podczas nauki zdalnej i podczas pracy w szkole, 3.. Opracowanie scenariuszy zajęć.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Anna Bieńkowska Placówka oświatowa: Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Złejwsi Małej Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019 r. - 31.05.2022 r.)W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Nauczyciel powinien dostosować plan do sugestii dyrektora w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r.Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Anna Wnęk nauczyciel matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ Publiczne Gimnazjum Łęki Górne PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2006 R. DO 31 MAJA 2009 R. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Czynności organizacyjneprezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.. 2017 Wniosek.. Działania i zadania Nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt