Globalizacja przyczyny i skutki notatka

Pobierz

Dzięki kulturze globalnej pojawiło się zjawisko trybalizmu- poczucie tożsamości grup ludzi wynikającej nie ze wspólnego wychowania i życia, lecz ze wspólnoty zainteresowań, poglądów, ideałów, pomysłów na spędzenie wolnego czasu.PRZYCZYNY GLOBALIZACJI - Postęp technologiczny * elastyczność produkcji * zróżnicowanie odmian produktów * innowacje produktowi * skracanie cyklu życia produktów * możliwość poszerzenia kręgu potencjalnych klientów * wzrost kosztów w sferze badań i rozwoju * konieczność szybkiego wprowadzania produktów na rynek * wzrost sprzedażyGlobalizacja obok niewątpliwych korzyści niesie za sobą także wiele ujemnych konsekwencji, takich jak wzrost nierówności ekonomicznych, co prowadzi do zepchnięcia ogromnej części mieszkańców świata na margines pozbawiony szansy na udział w dobrodziejstwach tego procesu.Globalizacja Rozglądając się wokół, trudno nie zauważyć, że zarówno my, jak i nasze otoczenie znajdujemy się pod dużym wpływem zjawisk i procesów pochodzących z odległych miejsc i rejonów świata.. Globalizacja - proces zacieśniania współpracy i zacieśniania sieci wzajemnych powiązań i zależności w sferze gospodarczej, militarnej, politycznej i kulturalnej.. Powoduje to zniesienie większości barier występujących w handlu międzynarodowym, przez co w założeniu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich.Globalizacja wzmacnia także procesy integracji gospodarczej i politycznej..

DodatkowoPrzyczyny i skutki.

W dodatku ścisłe powiązania ekonomiczne oddaliły ryzyko konfliktów zbrojnych, które traktuje się już w Europie jako zamierzchłe czasy i zamkniętą przeszłość.GLOBALIZACJA.. Notatka Globalizacja - to łączenie się i przenikanie systemów gospodarczych, a także ujednolicenie upodobań i zachowań ludzi na skalę międzynarodową.. ekologiczna, technologiczna, społeczno-kulturowa, gospodarcza, polityczna, korporacyjna Opis Płaszczyzna globalizacjiGlobalizacja przyniosła już pozytywne zmiany.. Integracja.. Każdemu opisowi przyporządkuj właściwą nazwę płaszczyzny globalizacji wybraną spośród podanych.. Globalizacja przebiega na następujących płaszczyznach: a) Gospodarczej np. swobodny przepływ kapitału b) Technologicznej np. rozwój transportu, głównie .Jun 3, 2020Definicje przedstawiane w literaturze tematu kładą nacisk na przyczyny globalizacji, jej siły sprawcze lub na przejawy , czy też różnie interpretowane jej skutki w zależności od dyscypliny naukowej, światopoglądu lub doświadczeń opisujących ją badaczy.. Wykonaj poniższe polecenia.. Damian 128323 9 Polub to zadanie Do głównych przyczyn globalizacji należy zaliczyć przede wszystkim szybki postęp naukowo-techniczny, zwłaszcza rozwój transportu lotniczego, który sprawił, że przemieszczanie się z jednej części świata na drugi znacznie się skróciło..

Globalizacja jest zatem postrzegana jako 214:Krótko opisz jakie są przyczyny procesu globalizacji na świecie.

PRZYCZYNY I SKUTKI Zadanie 1.. Skutkuje to niejednokrotnie zwiększeniem PKB (Produktu Krajowego Brutto) w tych państwach, gdzie zakładane są filie dużych korporacji.Zalety globalizacji Globalizm przyniósł światu przyspieszony rozwój.. Globalizacja przyczynia się do powstawania nowych kultur (powstają one na skutek mieszania się rozmaitych kultur).. Państwa, aby móc konkurować na rynkach światowych, jednoczą się w ugrupowania integracyjne.. Państwa bez utrudnień mogły eksportować swoje nadwyżki, gromadząc przy tym kapitał.. Filmy edukacyjne.. Przejawy globalizacjiGlobalizacja Zainteresowanie problemami globalnymi pojawiło się już na przełomie XIX/XX w, kiedy zaczęto wskazywać, że postęp techniczny niesie ze sobą nowe, nieistniejące uprzednio zagrożenia: eksplozja demograficzna, dehumanizacja pracy ludzkiej czy totalitaryzm.. Damian 120276 Polub to zadanie Do głównych przyczyn globalizacji należy zaliczyć przede wszystkim szybki postęp naukowo-techniczny, zwłaszcza rozwój transportu lotniczego, który sprawił, że przemieszczanie się z jednej części świata na drugi znacznie się skróciło.. Definicja: Integracja.SKUTKI GLOBALIZACJI polityczne społeczno-kulturowe wzrost tolerancyjności ułatwienie kontaktów między ludźmi z innych krajów podnoszenie kwalifikacji pracowników zagranicznych filii łatwiejszy dostęp do wiedzy i informacji dostęp do dóbr produkowanych przez wielkie koncerny w każdym zakątku świata Stany Zjednoczone Japonia Europa ZachodniaGlobalizacja przyczynia się do powstawania nowych kultur (powstają one na skutek mieszania się rozmaitych kultur)..

a. najważniejsze instytucje globalizacji - banki (np. Bank Światowy ...globalizacja uwagi sporach pojęciowych, przyczynach skutkach przegląd wybranych definicji globalizacji od przełomu lat xx hasło globalizacji zrobiło zawrotnąSep 14, 2021Przyczyny i skutki.

Jedną z takich organizacji jest Unia Europejska.. Zjawisko to obserwujemy na wszystkich kontynentach.. Przyczyny .. Globalizacja przebiega na następujących płaszczyznach: a) Gospodarczej np. swobodny przepływ kapitału b) Technologicznej np. rozwój transportu, głównie .Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów.. rozmiary zagrożenia, ogólnoświatowy charakter.. Co więcej, wpływ ten nasila się i w zasadzie jest poza naszą kontrolą.Do pozytywnych aspektów rozprzestrzeniania się globalizacji niewątpliwie należą możliwości tworzenia koncernów międzynarodowych co ułatwia przepływ towarów i usług na skale światową.. DodatkowoŁyKaSzEq10.. Nie brak entuzjastów globalizacji, nie brak również zdeklarowa- nych przeciwników.Globalizacja.. Najważniejszymi korzyściami, które czerpiemy z globalizacji są: - polepszenie warunków potrzebnych do rozwoju nauki i techniki - zwiększenie możliwości pełnego czerpania z osiągnięć w dziedzinach nauki i techniki - pojawienie się nowych szans na rozwiązanie problemów biedy, głoduglobalizacja powoduje amerykanizację kultury światowej, tzw. makdonalizację; REKLAMA Czy jesteśmy za czy przeciw zjawisko globalizacji już istnieje i nie można tego zjawiska cofnąć, ani zatrzymać..

Dzięki kulturze globalnej pojawiło się zjawisko trybalizmu- poczucie tożsamości grup ludzi wynikającej nie ze wsp lnego wychowania i życia, lecz ze wsp lnoty zainteresowań, pogląd w, ideał w, pomysł w na spędzenie wolnego czasu.Krótko opisz jakie są przyczyny procesu globalizacji na świecie.

a) Uzupełnij tabelę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt