Plan nauczania technik programista

Pobierz

4 ust.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU nr 27/2019/Tp TECHNIK PROGRAMISTA, 351406 opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia í ò maja î ì í9 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego m.in.Szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania /1/ Zawód: informatyk; symbol: 351203 Kwalifikacje: K1 K2 str str str str str str str str str str 1 Język polski 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 16 480 2 Język angielski 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 12 360 3 Język niemiecki 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 240 4 Plastyka 1 1 1 30 6 Historia 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 240programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego, serwisu urządzeń elektronicznych.. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychTyp szkoły: Technikum - 5 - letni okres nauczania Zawód: technik programista; symbol 351406 Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Kwalifikacje: K1 - INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych K2 - INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji obowiązuje w kl. I Lp.Szkolny plan nauczania (przedmioty rozszerzone: matematyka) /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania Zawód: technik programista; symbol 351406 rok szkolny 2021/2022 Podbudowa programowa: ośmioletnia szkoła podstawowa klasy: 1P Kwalifikacje:Szkolny plan nauczania dla Technikum nr 1 w Gliwicach dla klasy 2 P Zawód: TECHNIK PROGRAMISTA symbol zawodu 351406 Program modułowy Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Podstawa podstawa programowa od 2019 r.Wydawnictwo Helion 352*5$0 1$8&=$1,$ '/$ =$:2'8 7(&+1,..

Ramowe plany nauczania.

Pro­gra­mi­sta to oso­ba, któ­ra za pomo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go języ­ka pisze pro­gra­my kom­pu­te­ro­we i .klasa 1tb i 2tb - plan nauczania informatyk od 2020. klasa 1tc i 2tc Plan nauczania programista od 2020 .. Przedmioty: geografia, biologia, chemia, fizyka mogą być realizowane w klasie I, II, III lub IV.Naukę programowania można porównać do nauki zupełnie nowego języka.. Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym.Technik programista.. Technik programista (100 pkt): Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz język do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML.. Praktyki zawodowe 14Typ szkoły: Technikum Informatyczno-Ekonomiczne Nr 9 - 5-letni okres nauczania Zawód: Technik programista; symbol 351406 Kwalifikacje: K1 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03) - egzamin po 4 semestrze K2 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (INF.04) - egzamin po 9 semestrzeSzkolny plan nauczania obowiązuje od roku szkolnego 2019/20 Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik programista; symbol 351406 Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Kwalifikacje: INF.03..

2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04.. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j.. poz. 991) .· projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych; · projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.. klasy 4 na podbudowie gimnazjum.. Ramowy plan nauczania: podstawa programowa 2019. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie; **zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.Ramowe plany nauczania Powrót.. /2/ w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par.. Tech­nik pro­gra­mi­sta- dla Tych któ­rzy lubią wyzwa­nia.. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacjiTechnik programista podczas ścieżki edukacyjnej będzie miał styczność z wieloma językami programowania (JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Java, Python, HTML, CSS) oraz systemami zarządzania treścią pracujących na systemach: MS Windows, Linux i Android.. Dokumenty, z którym warto się zapoznać: · ramowy plan nauczania dla zawodu technik programista; · podstawa programowa dla zawodu technik programista.. 352*5$0,67$ 2 6758.785=( 35=('0,272:(- 7<3 6=.2à< WHFKQLNXP OHWQLHProjekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w sierpniu 2019 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U..

Szkolny plan nauczania: technikum 4-letnie: klasy 3 na podbudowie gimnazjum.

Tech­nik pro­gra­mi­sta jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych zawo­dów w Pol­sce i w UE.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!TECHNIK PROGRAMISTA 351406 KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE INF.03.. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.W trakcie kształcenia w technikum uczeń przystępuje do egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach przypisanych do zawodu, mianowicie: INF.03.. Technik programista Ulotka .Plan nauczania do kwalifikacji INF.03 w zawodach technik informatyk i technik programistaPlan nauczania do kwalifikacji INF.03 w zawodach technik informatyk i technik programista.. ï powrót do strony głównejTECHNIK PROGRAMISTA - 351406. technikum 5-letnie: klasy 1-3 na podbudowie szkoły podstawowejTechnikum Łączności nr 14: technik informatyk - 3 oddziały z językiem angielskim i niemieckim, plan nauczania; technik programista - 1 oddział z językiem angielskim i niemieckim, plan nauczania*w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par..

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji CELE KSZTAŁCENIATyp szkoły: Technikum - 5 - letni okres nauczania Zawód: technik programista; symbol 351406 Podbudowa programowa: szkoła podstawowa Kwalifikacje: K1 - INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych K2 - INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji obowiązuje w kl. I Lp.1.. Plan nauczania dla technika programisty — zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego kończą się po drugim semestrze klasy IV 13 2.3.. Plan lekcji PROGRAMISTY - przedmioty zawodowe teoretyczne: podstawy informatyki, bazy danych, strony i aplikacji internetowe, podstawy programowania, aplikacje desktopowe i mobilne, aplikacje webowe, język angielski zawodowy.. Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany dany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin określonego dla poszczególnych klas.. Ponieważ współcześni programiści pracują głównie w zespołach, szkoła .nauczania (łącznie 16 godzin w pięcioletnim okresie nauczania).. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych; INF.04..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt