Na podstawie mapy zamieszczonej obok podaj nazwy rzek

Pobierz

Korzystając z mapy zamieszczonej obok, uzu- pełnij poniższe zdania, wpisując odpowiednie kierunki świata.3.. Na mapie numerami 1, 2, 3 oznaczono wybrane regiony.. Na poniżej zamieszczonej mapie zaznacz: • Odrę • Oddziel działem rzecznym dorzecze Wisły od dorzecza Odry • Zaznacz dolny bieg rzeki Wisły • Wskaż rzekę główną i jej dopływ [pic] 4.. Na północy kontynentu jest położona Aleksandria (31°N, 30°E).. Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy .3.Na podstawie informacji zawartych w podręczniku dokonaj uproszczonej generalizacji treści mapy zamieszczonej poniżej.. 2.uzupełnij tabelę nazwami właściwych jednostek geologicznych lub krain geograficznych.3.. 2012-04-30 21:43:55Podaj nazwę euroregionu, który został opisany poniżej.. dopisz do każdego opisu .Na podstawie tekstu zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia: a) podaj wysokość bewzględna szczytu Czupel.. Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów .Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załącznika z barwną mapą fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.. Rzeka Indus.. b) Podpisz obiekty przedstawione na mapie: • Ocean Arktyczny, • Ocean Spokojny, • jeziora: Bajkał, Ładogę.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej.. nacobezu wskazuję na mapie świata najwyższe łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzuję zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omawiam cechy krajobrazu wysokogórskiego wymieniam formy .Konkurs geograficzny..

Skorzystaj z zamieszczonej mapy.

Przedmiot.. Wybierz książkę.. Sep 23, 2020Sep 17, 2020Na podstawie mapy w atlasie geograficznym podaj nazwy trzech rzek mających swoje źródła na Pojezierze Kaszubskim (na południowy zachód od Gdańska).Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku na stronie 142.Na podstawie tekstu, mapy oraz innych źródeł wykonaj polecenia.. zamieszczonych w podręczniku na stronach 145 i 146.Na podstawie mapy w atlasie geograficznym podaj nazwy trzech rzek mających swoje źródła na Pojezierze Kaszubskim (na południowy zachód od Gdańska).Podaj nazwy oznaczonych na mapie: -liczbami 1-3 rzek; -literami A-D regionów fizycznogeograficznych.Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu.. : (22) 53-66-500 fax: (22) 53-66-504 e-mail: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w GdańskuNa podstawie atlasu geograficznego oraz zamieszczonej obok mapy określ położenie Polskiej Stacji na Antarktydzie.. Leży na pograniczu Polski, Czech i Niemiec.. Dobierz nazwy jezior z niżej wymienionych i wpisz je w kolejności powstania od najstarszego (I) do najmłodszego (III).. Załącznik odnajdziesz wewnątrz arkusza.. 5.Rozwiąż .• Na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika podaj nazwy i wysokości najwyższych szczytów wszystkich kontynentów ..

(1 pkt) Na podstawie mapy dobierz do opisów jezior ich nazwy.

(0-2) Uzupełnij zdania, posługując się skrótami międzynarodowymi.. C. Wyżyna Środkowosyberyjska.. Historia i społeczeństwo, Zeszyt ćwiczeń.Uzupełnij tabelę odnoszącą się do jezior oznaczonych na mapie literami A-C.. 4 szkoły podstawowej.. Oslo, stolica Norwegii, znajduje się naNa podstawie mapy zamieszczonej na stronie 116 i mapy ogólnogeograficznej Europyze strony 49 wymień rodzaje elektrowni, które przeważają w Alpach i na PółwyspieKrymskim.. Jego nazwa pochodzi od nazwy jednej z rzek płynących na granicy Polski i Niemiec.. 5.Mapa przedstawia lokalizację wybranych stacji badawczych na Antarktydzie.. Euroregion: _____ Obiekt geograficzny Numer na mapie Ural Ładoga Bajkał1.. Zadanie 14.. 2010-09-29 17:15:39; Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Zaznacz literami obiekty geograficzne, których nazwy podano poniżej.. Poniżej literami A‒C oznaczono trzy opisy.Wymienione obiekty znajdują się na następujących półwyspach: 1.. Na podstawie zamieszczonej obok mapy wykonaj polecenia a) Podaj wysokość bezwzględną szczytu Czupel 882 m n.p.m. b) Podaj wysokość bezwzględną, na której położony jest punkt A 500 m n.p.m. c) Oblicz różnicę wysokości między szczytem Czupel a punktem A Obliczenia: 882-500=382 Odp.. Góry Dynarskie znajdują się na Półwyspie Bałkańskim..

Z podanych nazw geograficznych wybierz i podkreśl nazwy rzek.

a) Zaznacz na mapie czerwoną linią gra- nicę między strefą czasu środkowoeuro- pejskiego a. dowiesz się, czego się nauczysz, jeśli wykonasz zadania.. c) oblicz różnice wysokości między szczytem Czupel a punktem A. Polarnicy ze stacji Sanae, aby dojść do stacji Syowa, muszą udać się w kierunkuNa podstawie mapy zamieszczonej obok wpisz przy zdaniu prawdziwym literę P, a przy fałszywym .. Zadanie 1.. 0-3 p. a) Podaj wartości wysokości bezwzględnej punktów A i B .. Do poniższych nazw elementów środowiska przyrodniczego 0-2 p. dopisz właściwe nazwy sfer .Na podstawie mapy z atlasu zapisz nazwy obiektów geograficznych wskazanych na zamieszczonej mapie.. Litera A - najbliżej położony kontynent - Litera B - wyspa, na której leży stacja - Litera C - największy półwysep lądolodu antarktycznego - Litera D - najbliższe morze -Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2. kod: 00-190 miejscowość: Warszawa adres: ul.Józefa Lewartowskiego 6 kontakt tel.. Obok nazwy każdego jeziora wpisz literę, którą oznaczono jego położenie na mapie.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy zamieszczonej powyżej, przedstawiającej zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji według państw..

Na podstawie informacji odczytanych z mapy wykonaj polecenia w zadaniu 14.

Jezioro Aralskie.. B. Półwysep Kamczatka.. Do poniższych nazw elementów środowiska przyrodniczego dopisz właściwe nazwy sfer Ziemi.. Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej.. 4.Na podstawie zamieszczonego poniżej planu śródmieścia Warszawy wykonaj polecenia.Na podstawie mapy konturowej zamieszczonej poniżej wykonaj polecenia 1-2.. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'.. c) Wyjaśnij, dlaczego zlewisko Pacyfiku różni się wielkością od zlewisk Atlantyku i Oceanu Arktycznego.. Morze Czerwone.. c/ Zapisz w kolumnie nazwy państw sąsiadujących z Rosją.Centralna Komisja Egzaminacyjna.. a/Zaznacz na mapie wymienione obiekty geograficzne: granicę między europejską a azjatycką częścią Rosji oraz stolicę Rosji.. :Różnica wysokości wynosi 382 m.. Uwaga!. Jedno jezioro zostało podana dodatkowo i nie pasuje do .4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt