Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa prezentacja

Pobierz

zm. Dz.U.2014.382 Nieletni to osoba: • która nie ukończyła 18 lat w zakresie stosowania przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji • która ukończyła 13, a nie ukończyła 17 lat i popełniła czyn karalnyProblematykę nieletnich reguluje w Polsce Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 roku, która ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, umacniania funkcje opiekuńczo - wychowawcze i poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.Odpowiedzialność prawna nieletnich .. Obowiązki policjanta w związku z zatrzymaniem nieletniego.. Odpowiedzialność karna nieletnich Pojęcie nieletniego w prawie karnym nie odpowiada definicji małoletniego określonejOdpowiedzialność prawna nieletnich Ustawa z dnia 26 października 1982r.. - za popełnienie czynu zabronionego odpowiada sprawca, który ukończył 13 lat, - przed ukończeniem 13 lat konsekwencje prawne ponoszą rodzice lub opiekunowie,Polskie prawo nie przewiduje takiej granicy wieku a zatem teoretycznie pięcioletnie dziecko (a nawet i młodsze) może odpowiadać przed sądem za popełniony czyn.. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat..

Jest więc to pojęcie z prawa cywilnego.

dopuszcza się przestępstw przewidzianych w art. 10, 2 Kodeksu Karnego może podlegać odpowiedzialności karnej i odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzoną w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1158)- tzw. "konwencją haską z 1996 r.";Nieletni w świetle obowiązującego prawa.. Młode osoby (dzieci, nastolatkowie), które popełniają czyny karalne lub wykazują przejawy demoralizacji określane są mianem "nieletnich".ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWA NIELETNICH.. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382) reguluje odpowiedzialność nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź wykazują przejawy demoralizacji..

o postępowaniu w sprawach nieletnich (z póź.

W świetle prawa są to dwa odrębne pojęcia, których nie należy ze sobą mylić.

* * Ustawa z 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli regulowała sprawy dotyczące stosunków służbowych nauczycieli (nawiązanie, zmiana, rozwiązanie), obejmowanie stanowisk kierowniczych, ocenę pracy nauczyciela, obowiązki i prawa nauczycieli, odpowiedzialność służbową i tryb postępowania dyscyplinarnego.. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w niżej wymienionych artykułach Kodeksu karnego: art. 134 - "Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta RP" art. 148 § 1,2 lub 3 - "Kto zabija człowieka"NIELETNI- osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 (w prawie karnym) MŁODOCIANY- osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat Odpowiedzialność nieletnich: czynów popełnionych przez osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegają odpowiedzialności karnej stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie z 1982 r. o postępowaniu w sprawach .ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W KODEKSIE KARNYM Art. 10 [Wiek] § 1.. Za popełnienie zabronionego czynu odpowiada sprawca, który ukończył 13 rok życia..

W odniesieniu do osób poniżej 13. roku odpowiedzialność prawną za czyny dziecka ponoszą rodzice.

Za przechowywanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.. W przedziale 13-17 lat w grę wchodzi odpowiedzialność za czyny karalne (przestępstwa oraz niektóre wykroczenia) według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Odpowiedzialność prawna nieletnich.. Art. 80.Odpowiedzialność karna nieletnich, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, gdyż w stosunku do nich mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego, które w pewnych wyjątkowych wypadkach przewidują możliwość zastosowania do nieletniego ogólnych zasad odpowiedzialności karnej, oraz ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich która m.in. reguluje postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego, a która zasadniczo ma na celu przeciwdziałanie .Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie Dziękuję za uwagę * * * * * * * * * * * * * * ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY KARALNE I PRZEJAW DEMORALIZACJI NIELETNI ukończyła lat 13, ale nie ukończyła lat 17 - w postępowaniu dotyczącym czynu karalnego (art. 1 §1 pkt 2 u.p.n.. Na karę pozbawienia wolności może zostać skazana osoba, która ukończyła 17 lat.Kiedy nieletni może odpowiadać przed sądem jak dorosły?. Małoletni jest to bowiem osoba, która zgodnie z prawem cywilnym nie ukończyła 18 lat.. 268 § 1 K.K. - Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Prawa nieletnich wobec służb mundurowychUprawnienia policjantów wobec nieletnich.. Nieletni natomiast to pojęcie z prawa karnego.NIELETNI- osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 (art. 10 §1 k.k.) MŁODOCIANY- osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 §10 k.k.) Odpowiedzialność nieletnich: Czynów popełnionych przez osoby nieletnie nie nazywa się przestępstwami i osoby takie nie podlegaj ą odpowiedzialności karnej.odpowiedzialnoŚĆ nieletnich za czyny zabronione (rodzaje ŚrodkÓw wychowawczych stosowanych wobec nich) 1. Osoba nieletnia: Która po ukończeniu 15 r.ż.. Osoba, która wprowadza do obrotu środki odurzające liczy się z grzywną i pozbawieniem wolności od 2 do 12 lat.. W odniesieniu do osób poniżej 13. roku odpowiedzialność prawną za czyny dziecka ponoszą rodzice.. Możliwe jest więc tutaj wymierzenie i kary grzywny, i kary pobawienia lub ograniczenia wolności.. W przedziale 13-17 lat w grę wchodzi odpowiedzialność za czyny karalne (przestępstwa oraz niektóre wykroczenia) według przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Art.. Osoby umożliwiające małoletniemu użycie środka odurzającego mogą zostać pozbawione wolności od 6 miesięcy do 8 lat.Odpowiedzialność prawna nieletnich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt