Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie notatka

Pobierz

Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski.. - demokratyczny ustrój polityczny.. Rozmieszczenie ludności świata mierzy się przede wszystkim za pomocą gęstości zaludnienia.. "wskaźnik rozwoju ludzkiego") - syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego), opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa.1.. Rozpocznij kurs Opis kursu, Moduł kursu .Plik zróżnicowanie rozwoju społeczno gospodarczego na świecie ćwiczenia.pdf na koncie użytkownika saaarsol2005 • Data dodania: 23 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Polska pod Zaborami znajdowała się od 1772, kiedy to trzy państwa ościenne Rosja, Prusy i Austria, na mocy traktatu Trzech Czarnych Orłów dokonały pierwszego rozbioru Naszej Ojczyzny.Czynnikiem, który znacząco wpłynął na zróżnicowanie rozwoju gospodarczego, politycznego i kulturalnego w XIX wieku była przynależność ziem polskich do terenów poszczególnych państw zaborczych.Średnia gęstość zaludnienia na świecie wynosi około 60 os./km² i waha się od 5 os./km² w Oceanii do prawie 150 os./km² w Azji.. Miara ta oznacza średnią liczbę osób na danym obszarze, przypadających na 1 kilometr kwadratowy.Urbanizacja jest to proces społeczno- ekonomiczny związany z rozwojem miast, wynikający z napływu ludności wiejskiej do miast (oraz stałym wzroście odsetka mieszkańców na danym obszarze -tzw. urbanizacja demograficzna), co prowadzi do rozwoju infrastruktury oraz przyłączania terenów podmiejskich- (urbanizacja przestrzenna); przez co ludność koncentruje się głównie w miastach.I..

Praca domowa Polecenie 3.1Europa 2020 - unijna strategia rozwoju.

Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie Na ukształtowanie się ogromnej dysproporcji ekonomicznej, żeby nie rzec przepaści, między krajami słabo i wysoko rozwiniętymi miało wpływ wiele czynników.Dlatego agenda ONZ do spraw rozwoju (UNDP) corocznie publikuje wskaźnik zbiorczy - wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index - HDI ).. Polska leży: - na półkulipółnocnej(względemrównika), - na półkuliwschodniej (względempołudnika0 .. poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, nowoczesnej gospodarce, rozwiniętej demokracji, wolności oraz .Za główny cel pracy przyjęto określenie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jak i określenie dynamiki jego zm North America Z czego wynikają dysproporcje w rozwoju społeczno gospodarczym Przyczyn można doszukiwać się na wielu Jakie.Kierunki rozwoju społeczno gospodarczego europy w XV i XVI w, H I S T O R I A-OK. 350 ciekawych pl przemiany spoleczno gospodarcze na ziemiach polskic historia-gospodarka na swiecie (2) , WEKSLE - pisemne zobowiązania doz zapłacenia wskazanej osobie o przemiany społeczno, gospodarcze na ziemiach polskich w lat Rozwój społeczno gospodarczy .Wskaźnik rozwoju społecznego, WRS, HDI (od ang. Human Development Index, w dosł..

... 69. miejsce na świecie pod względem wielkości powierzchni.

Koszt egzaminu .. Strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej zakłada realizację 5 celów, które należy osiągnąć do 2020 r. Wyznaczone cele dotyczą: zatrudnienia - 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę; badań i rozwoju - 3% PKB UE powinno być przeznaczone na inwestycje w badania i rozwój;globalizacja należy do procesów silnie determinujących zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie, czego podstawowym efektem jest "postępu- jący wzrost rozpiętości dochodowych między krajami zamożnymi i biednymi" (maśloch 2005, s. 22), szczególnie widoczny w układzie tzw. państw bogatej północy i biednego południa (thompson, reuveny …Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności Streszczenie.. Kolonializm to okres w dziejach i zarazem polityka państwa, kiedy dochodzi do masowego rozwoju obszarów kolonialnych państw europejskich, polegających na podbiciu istniejących ludów (uważanych często za prymitywne) na innych kontynentach - w Amerykach, Afryce .Według niego globalna scena postrzegana powinna być poprzez proces zmian ekonomiczno-społecznych, a nie wyłącznie ekonomiczno -rynkowych208.. Kolonizacja świata.. Należą do nich zarówno najbiedniejsze kraje Afryki, w których większość społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa, jak i kraje specjalizujące się w .Do najuboższych należą natomiast niektóre państwa bałkańskie (Albania, Serbia i Czarnogóra), w których PKB na mieszkańca wynosi 1-2 tys. USD..

Niższe zróżnicowanie poziomu PKB na głowę mieszkańca odnotowuje się wewnątrz Unii Europejskiej.

W obecnej Unii, Łotwa i Polska - znajdują się na poziomie rozwoju ok. 50% średniej unijnej, podczas gdy Luksemburg ma PKB na mieszkańca ponad dwukrotnie wyższy niż średnio.Pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie to procesy i zjawiska historyczne, ekonomiczne oraz polityczne.. 2011, Bianchetti, But 2016].Czynniki społeczno-polityczne - polityka państwowa - regulacje prawne dotyczące napływu kapitału zagranicznego, ulg podatkowych dla inwestorów, barier i ograniczeń celnych oraz plany zagospodarowania przestrzennego; - czynniki społeczne - wpływ związków zawodowych i organizacji społecznych, np. ekologicznych, na decyzje lokalizacyjne; - czynniki strategiczne (wojskowe) - w przeszłości decydowały o tzw. bezpiecznej lokalizacji przemysłu zbrojeniowego..

2.Współczesny świat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego, mierzonego poziomem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej.

Bada uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia działalności gospodarczej oraz wzajemne zależności zachodzące pomiędzy przyrodą i gospodarującym społeczeństwem.stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, pobudzanie rozwoju pozostałychdziałówgospodarki (usługi rolnictwa), funkcja innowacyjna -tworzenie nowych wynalazków,rozwójcywilizacyjny; funkcja społeczna-wpływaona m.in. na: tworzenie miejsc pracy: źródłoutrzymania ludności, podnoszenie poziomu życialudzi,Zróżnicowanie poziomu społeczno gospodarczego rozwoju państw świata (bogata północ,biednie południe) Geografia przyczynyRozwój społeczno-gospodarczy wykazuje tendencję do zróżnicowań, których przyczyną jest heterogeniczność przestrzeni i jej różnorodne wykorzystanie w proce- sach rozwoju [Böhme i in.. 45 zł Liczba modułów .. Państwa wysoko rozwinięte- są to te państwa w których w okresie powojennym panował ustrój kapitalistyczny (Kanada, USA, Australia, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Izrael, Cypr).. Według danych Banku Światowego, w 2004 r. rozpiętość tego miernika w skali świata wynosiła od niecałych 600 USD na mieszkańca Mozambiku do 50 tys. USD na głowę mieszkańca Luksemburga.Bogata Północ i biednie południe, czyli czym jest linia Brandta Zwierzęta juczne, Czad Droga w Kenii Wskaźniki społeczno-demograficzne: finansowy rzeczowy techniczny Cechy krajów średnio rozwiniętych: Kilkupiętrowa autostrada w Szanghaju, Chiny Sposoby niwelowania różnic pomiędzyZróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie Stopień rozwoju społeczno gospodarczego bezpośrednio poszczególnych państw wpływa na poziom mieszkańców ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt