Sprawozdanie umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Pobierz

3 pkt 3 Rozporządzenia Marta Czaban.. Nauczyciel powinien pełnić rolę doradcy, który zamiast podawać informacje, uczy, w jaki sposób uczeń ma je odnaleźć.Dec 11, 2020Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela.. Ponadto podczas wszystkich szkoleń nawiązałem nowe znajomości i rozwinąłem wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.. Uwagi (tu wpisujemy tylko informacje WAŻNE z punktu widzenia zrealizowanegoumiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; Zadanie 1: Zadanie 2: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia; Zadanie 1: Zadanie 2: umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników doUzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.. Prowadzę również teczkę wychowawcy.. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.Ich celem było wzbogacenie praktycznych umiejętności katechety przez wykorzystanie technik origami, animacje muzyczną dzieci (nauka gry na flażolecie), doskonalenie komunikacji w grupie, wykorzystanie metod aktywizujących..

Stosowanie metod aktywizujących.

Parczew Awans zawodowy - dyplomowanie.. W okresie stażu prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem różnorakich metod4 days agoJan 10, 2022Nov 22, 2020Oct 23, 2021Jun 2, 2022Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego Umiejętność: wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;Opis i analiza.. 3 pkt.. METODY AKTYWIZUJĄCE To grupa metod charakteryzująca się tym, że w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw, dziecko przewyższa swoją aktywnością nauczyciela.METODY EWALUACYJNE - wykorzystywane są do oceny pracy własnej, grupy lub zajęć.. Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Wszystkie te metody wykorzystuję w pracy z dziećmi zarówno na katechezach jak i zajęciach pozalekcyjnych;Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Wnioski zyskują kontrolę nad swoją pracą na lekcji Uczniowie: więcej zapamiętują uczą się przestrzegania zasad rozwijają twórcze myślenie uczą się korzystać z informacji z różnych źródełJul 5, 2020Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia Lp..

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

PRZYKŁADY: Rybi szkielet - na narysowanym szkielecie umieszczamy napisy: atmosfera pracy, wiedza jaką wynoszę z zajęć, prowadzący, uczestnicy zajęć itp.May 19, 2022Jun 6, 2022Wykorzystywanie metod aktywizujących wymaga od nauczyciela odpowiedniego przygotowania lekcji w taki sposób, aby stworzyć uczniom jak najwięcej sytuacji edukacyjnych, w których będą mogli przeżywać i doświadczać.. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych§ 8 ust.. Formy realizacji (Jakie działanie zostało zrealizowane) Zrealizowane zadanie (Opis realizacji: dlaczego została podjęta, kiedy, gdzie, z kim, jak przebiegała, jakie POZYTYWNE EFEKTY przyniosła?). Zawartość: 1.. 3.umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się • Efekty: informacja o np. wpływie podejmowanych działań na doskonalenie procesu dydaktyczno - wychowawczego poprzez aktywizowanie uczniów, łatwiejszy kontakt z rodzicami.Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Lp.. Aug 26, 2020Feb 8, 2022Dokonałam diagnozy wstępnej uczniów, mającej na celu sprawdzenie zakresu wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej..

1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia.

Uczeń uczy się w sposób wizualny dokonać oceny za pomocą umówionego znaku.. Prowadzenie dokumentacji szkolnej dało mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.Dec 1, 2021Jul 30, 2021Jun 3, 2022pracy w szkole z dziećmi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt